שאלה קריאת שמע

כמה פרטים בקש שעל המיטה. 1. האם זה נכון שעפ"י הקבלה יש צורך לברך בשם ומלכות המפיל ולא רק להרהר בלבד? 2.הבנתי שהעיקר הכי חשוב זה לקרוא לפני חצות , אז אם אני יושן יותר מאוחר וקורא אותה לפני חצות האם מבלי המפיל בכלל או רק בלי שם ומלכות? 3. ראיתי בספר של הרב בניהו שמובא שהיה מנהג בית אל לקרוא ק"ש שעל המיטה מיד אחרי ערבית ; האם אני יכול לנהוג כן כדי לא לשכוח לקרוא בזמן הראוי? ואם אני נוהג כך האם לברך המפיל או לא לברך? והאם אצטרך לחזור שוב לפני חצות על ק"ש עם המפיל עם ברכה או ללא ברכה במקרה שקראתי מוקדם? תודה רבה

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

 אכן לפי הקבלה יש לברך ברכה זו בשם ומלכות כדאיתא בשעה"כ דרושי הלילה דרוש ו' דף נה ע"ג וכן איתא בכף החיים סימן רלט ס"ק ז, אולם עיין למרן הבא"ח בפרשת פקדי ש"ר אות יב במה יש להיזהר מי שמברך ברכת המפיל בשם ומלכות, ויש להקפיד על כך ולא כמי שכתב אחרת
 
 אמת שיש להקפיד לקרוא את הקשע"ה לפני חצות לילה כדאיתא בשו"ת רב-פעלים חאור"ח ח"ב סימן ב ד"ה אמנם, וכ"ה בבא"ח הלכות ש"ר פרשת פקודי אות יד ופשוט הוא אצל עובדי ה' בכונה לפי סדר תיקון הכד' שעות. ולגבי ברכת המפיל באופן שאינו מתכון לישון קודם חצות יש שאומרים אותה ללא שם ומלכות ומהרהרים שם ומלכות בליבם ויש שמדלגים אותה, ונראה דעדיף לאומרה ללא שם ומלכות ומ"מ המדלגה יש לו על מה לסמוך, וע"ד הקבלה למי שמכוין בכל מקרה יכוין  את הכוונות של ברכת המפיל כדאיתא במנהגי בית א-ל בריש ח"ב של ספר "דברי שלום" לרא"ש ז"ל אות יא
 
 הנכון לקרוא את הק"ש סמוך לשינה ואם ישן לאחר חצות, יאמר את הקשע"ה סמוך לנקודת חצות כדאיתא בדב"ש מנהגי בית א-ל אות יוד ע"ש ויתאמץ בכך מאוד ועדיף מאשר לנהוג אחרת. מ"מ בכל אופן שקורא ק"ש ולא הולך לישון מיד, אינו מברך ברכת המפיל, וכן אם הקדים וקרא קשע"ה בתחילת הלילה אינו צריך מהדין לחזור ולקרוא קשע"ה לאחר מכן, וע"פ ההנהגה טוב לחזור ולקרוא סמוך לשינה ק"ש על מנת לישון מתוך ד"ת, ומ"מ לצורך כך יכול גם ללמוד בענין מסויים ודיו
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!