קבלה - יחוד נוצר חסד לאלפים

לכבוד מרן הרה"ג שליט"א 

ביחוד נוצר חסד לאלפים בשער הכונות בדף צ' עמודה ב' שורה י"ח מלמטה , כתוב " וענין מה שצריך לכוין הוא להמשיך מן המזל העליון תיקון הח' הנקרא נוצר חסד .... וממנו תמשיך ותשפיע הארה אל תיקון הט' הנקרא לאלפים שהוא שם אקיק במילוי ההין..." ובהמשך מובא " ואז תכוין להמתיק עם זה את ב' שמות אלקים אדנות... " ובשער היחודים להאר"י ז"ל עם ביאור מרכת יחזקאל דף נג' עמודה ב' שורה א' מובא " ואמנם סוד הדבר והכוונה היא להמשיך מנוצר חסד שהוא המזל הח'... וממנו תשפיע אור לאלפים תיקון הט' והוא שם אקיק דההי"ן ... " וכן בהמשך " ואז תכווין להמתיק אדנות אלוקים הנ"ל ..." וכן הלשון בשער היחודים דישיבת השלום.

ראינו מכל המקורות הנ"ל שקודם כל מאירים משם ע"ב דתיקון ח' לתיקון ט' לאלפים ואז ממתיקים את שורש הדינים אלקים אדנות , אולם בכל הסידורים ההוראה אומרת אמנם להאיר, אולם ההוראה גם מוסיפה להמתיק את מספר אקיק דההין וי' אותיותיו ( שזה לא הובא במקורות המצוינים לעיל ) , וגם להמתיק מספר ב' שמות אלקים ואדנות וט' אותיותיהם , וכן מובא בסידור הנדפס חלק א' בחלק השני דף קכב',ב' .

עיין גם שערי חיים בשער רוח הקודש של הרב אסוס שליט"א חלק ג' בסוף בדף א'י שמציין גם כן לכך , ומביא את היר"א האדום שבחלק א', בדף 778 השמיט תיבות אלו , ושם מובא " להמשיך הארה מע"ב דתקון ח' לתיקון לאלפים ועי"ז יכוין להמתיק הש"ך ופ"ר דזו"ן המושרשים בתיקון לאלפים..." רואים שהיר"א השמיט תיבות להמתיק שם קנ"א ואותיותיו וכתב רק להאיר.

אולם שערי חיים לא הביא את היר"א האדום בחלק א' דף 303 ששם מובא כן להמתיק שם קנ"א ואותיותיו , וזאת הלשון בסידור הקדוש " להמשיך הארה מע"ב שבנוצר חסד להמתיק אותיותיו ומספר דקנ"א , ואותיותיו ומספר דאלקים אדנות... " מה דעת כת"ר ??? טעות סופר ? או שגם היר"א האדום סובר שיש להמתיק גם את שם קנ"א ואותיותיו. מהי הצורה הנכונה לפיה יש ליחד 

דבר שני : בתיקון עצמו , אחר המיתוקים רשום " ולהשליך במצולות ים דס"מ ונחש את כל חטאותיו וכל המשחיתים אשר נבראו על ידו ..." , בכח איזה שם אנו משליכים את כל חטאותנו 

דבר שלישי , ראינו במקום מסויים שבסוף היחוד שילבו את נוצר ונקה . אנו לא מצאנו לכך שום מקור. האם כת"ר ראה מקור לכך

דבר רביעי בסידור " רחובות הנהר - חלק קריאת שמע " דף תרמד' מהדורה שישית התשע"ו דף תרמד' מובא נוסח לאמר לפני היחוד " יהי רצון מלפניך וכו' " האם צריך להוציא זאת בפה או מספיק במחשבה? וכן בהמשך " ...להמתיק ... ותשליך ...וכח שם זה יתבררו ...וכמספר אלפים...יעלו כל הנשמות וכו' , האם להוציא כל זאת בפה 

וכן בשער רוח הקודש של הרב אסוס שליט"א חלק ג' בסופו דף א'י כתוב " טוב שיאמר אותו קודם עסק התורה..." ואז מובאת ההוראה שאומרת " יכוין להמשיך " אם כן מה הכונוה ברישא טוב שיאמר ? מה יאמר ? או שלא דק והתכוין לאמר טוב שיכוין אותו קודם עסק התורה 

 מחכים בצפיה לתשובתו המהירה של כת"ר

תשובת הרב

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב והרב השיב

ביחוד נוצר חסד לאלפים בשער הכונות בדף צ' עמודה ב' שורה י"ח מלמטה , כתוב " וענין מה שצריך לכוין הוא להמשיך מן המזל העליון תיקון הח' הנקרא נוצר חסד .... וממנו תמשיך ותשפיע הארה אל תיקון הט' הנקרא לאלפים שהוא שם אקיק במילוי ההין..." ובהמשך מובא " ואז תכוין להמתיק עם זה את ב' שמות אלקים אדנות... " ובשער היחודים להאר"י ז"ל עם ביאור מרכת יחזקאל דף נג' עמודה ב' שורה א' מובא " ואמנם סוד הדבר והכוונה היא להמשיך מנוצר חסד שהוא המזל הח'... וממנו תשפיע אור לאלפים תיקון הט' והוא שם אקיק דההי"ן ... " וכן בהמשך " ואז תכווין להמתיק אדנות אלוקים הנ"ל ..." וכן הלשון בשער היחודים דישיבת השלום.

 

ראינו מכל המקורות הנ"ל שקודם כל מאירים משם ע"ב דתיקון ח' לתיקון ט' לאלפים ואז ממתיקים את שורש הדינים אלקים אדנות , אולם בכל הסידורים ההוראה אומרת אמנם להאיר, אולם ההוראה גם מוסיפה להמתיק את מספר אקיק דההין וי' אותיותיו ( שזה לא הובא במקורות המצוינים לעיל ) , וגם להמתיק מספר ב' שמות אלקים ואדנות וט' אותיותיהם , וכן מובא בסידור הנדפס חלק א' בחלק השני דף קכב',ב' .

 

עיין גם שערי חיים בשער רוח הקודש של הרב אסוס שליט"א חלק ג' בסוף בדף א'י שמציין גם כן לכך , ומביא את היר"א האדום שבחלק א', בדף 778 השמיט תיבות אלו , ושם מובא " להמשיך הארה מע"ב דתקון ח' לתיקון לאלפים ועי"ז יכוין להמתיק הש"ך ופ"ר דזו"ן המושרשים בתיקון לאלפים..." רואים שהיר"א השמיט תיבות להמתיק שם קנ"א ואותיותיו וכתב רק להאיר

 

אולם שערי חיים לא הביא את היר"א האדום בחלק א' דף 303 ששם מובא כן להמתיק שם קנ"א ואותיותיו , וזאת הלשון בסידור הקדוש " להמשיך הארה מע"ב שבנוצר חסד להמתיק אותיותיו ומספר דקנ"א , ואותיותיו ומספר דאלקים אדנות... " מה דעת כת"ר ??? טעות סופר ? או שגם היר"א האדום סובר שיש להמתיק גם את שם קנ"א ואותיותיו. מהי הצורה הנכונה לפיה יש ליחד

נלע"ד פשוט דגבוה מעל גבוה שומר, וכשם שיש שורש הדינים דבעי המתקה, הכי נמי איכא שורש לשורש הדינים דבעי המתקה, אלא דמפאת דזהו מקום גבוה מאוד, דרכו של רבינו האר"י זצוקללה"ה לא להזכיר כן להדיא כנודע לבקי בלשונות רבינו זצוקללה"ה, וכן מובן מפשט המילים "נוצר חסד (הממתיק) לאלפים (הנמתק) ו"אלפים" כולל נמי אקיק דההין עם אותיותיו כנודע וק"ל וא"כ צ"ל דהיר"א בדף 778 נקט כלשון שעה"כ ומ"ש התם נפרש הכא, ולעולם הכל אחד וא"ש את"ם.

דבר שני : בתיקון עצמו , אחר המיתוקים רשום " ולהשליך במצולות ים דס"מ ונחש את כל חטאותיו וכל המשחיתים אשר נבראו על ידו ..." , בכח איזה שם אנו משליכים את כל חטאותנו

הכונה היא שע"י המתקת שורש הדינים מכח שם ע"ב תוסר אחיזתם של החיצונים למטה במקומם ויחלשו, ואז ניתן להשליכם למצולות ים ובמקום אחר הרחבתי את הדברים יותר

דבר שלישי , ראינו במקום מסויים שבסוף היחוד שילבו את נוצר ונקה . אנו לא מצאנו לכך שום מקור. האם כת"ר ראה מקור לכך

לא ידוע לי מקור לכך

דבר רביעי בסידור " רחובות הנהר - חלק קריאת שמע " דף תרמד' מהדורה שישית התשע"ו דף תרמד' מובא נוסח לאמר לפני היחוד " יהי רצון מלפניך וכו' " האם צריך להוציא זאת בפה או מספיק במחשבה? וכן בהמשך " ...להמתיק ... ותשליך ...וכח שם זה יתבררו ...וכמספר אלפים...יעלו כל הנשמות וכו' , האם להוציא כל זאת בפה

ודאי שמועיל לכיון כל זאת במחשבה אולם אם רוצה להוציא את המילים בפה ולכיון את הכוונות במחשבה, באופן שאינו מוציא את השמות בפיו שפיר דמי

וכן בשער רוח הקודש של הרב אסוס שליט"א חלק ג' בסופו דף א'י כתוב " טוב שיאמר אותו קודם עסק התורה..." ואז מובאת ההוראה שאומרת " יכוין להמשיך " אם כן מה הכוונה ברישא טוב שיאמר ? מה יאמר ? או שלא דק והתכוין לאמר טוב שיכוין אותו קודם עסק התורה

שם ודאי ש"יאמר" לאו דוקא אלא יכוין, וכן מצינו בריש שעה"כ לגבי שם ארארית-א דכתב שם "...שהאומר שם זה הקדוש בשומע תפילה, אין תפלתו חוזרת ריקם..." ע"ש וידוע דהמנהג הוא לכיון שם זה מבלי להוציאו בפה כדאיתא בסידור מרן הרש"ש זיע"א בברכת שומע תפילה ע"ש, ועיין "גלי הים" על שעה"כ דף כב, ואה"נ אם רוצה לומר תפילה ותוך כדי לכוין את הכוונות מבלי להוציא את השמות הקדושים בפיו שפיר דמי כפי שכתבתי לעיל ועיין ב"גלי הים" שם בעיונים וביאורים אות ו' ודו"ק

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!