הלכות התפילה - ברכת מינים/זדים

לכבוד מרן הרה"ג שליט"א קראתי בנושא ברכת מכניע מינים/זדים דעות לכאן ולכאן ראיתי גם שהחיד"א הקדוש והבן איש חי ע"ה היו אומרים מינים, וכן קדושי עליון היו אומרים כך ,איך הרש"ש כתב לומר ? מה דעת כת"ר , איך כת"ר נוהג ? ואם נהגתי לאמר מינים האם אני צריך לשנות לזדים ? ואם כן , האם צריך התרה ? תודה

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

ראשית יש לדעת שברוב סידורי מרן הרש"ש זיע"א כתוב "זדים" וכן ישנה שם כונה שר"ת שובר אויבים ומכניע זדים" ר"ת גי' ש-ד-י, מיהו מקור כונה זו מהמקובלים הקדמונים ולא ממרן הרש"ש זיע"א, כפי שכתב "בשלמי ציבור" דף קלא ע"ג (דפו"י) ע"ש וכן מרן החיד"א ע"ה כל יקר ראתה עינו ומ"מ כתב ב"קשר גודל" (סימן טו"ב אות ז) שקיבל שצריך לחתום "מינים" ואינו זז ממנהגו ע"ש, ומ"מ בירושלמי (ברכות פ"ד ה"ג וכן בפ"ה ה"ג) מבואר שצריך לחתום "זדים" וכן האריך בזה הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת" ח"ה סימן ח כנודע, ומאחר ורבים מהמקורות לחתום "זדים" וכן איתא ברוב סידורי הרש"ש זללה"ה מכת"י של חכמי בית א-ל כפי שמצוי אצלי, לכן אני לשעצמי נוהג לחתום "זדים", ומ"מ מי שנוהג לתום "מינים" לא נראה שצריך לשנות ממנהגו, אולם אם ירצה לשנות רשאי, ומאחר שהסיבה לשינוי היא לאחר שבירר את ההלכה יותר ונתבארו אצלו הדברים יותר ואין בדבר זה לא חומרא או קולא, לא צריך לעשות התרה אלא א"כ קיבל על עצמו ענין זה בקבלה גמורה

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!