ימי השובבים - גלגולי שלג

לכבוד הרה"ג מו"ר הרב שקד בוהדנה, ראשית אנו רוצים להודות מקרב לב אוהב על כל השיעורים המחכימים והמסירות נפש של הרב. בעזרת השם מתקרבים לימי השובבים וידוע מעלת הימים הנזכרים, בימים אלו נזכה להיות במדינות בהם יש שלג והיינו רוצים לדעת מהרב שבקי בדברי רבנו האר"י ז"ל היאך עושים התיקון של גילגולי שלג ? האם יש כוונות וייחודים מסויימים ? במידה וכן, האם שייך כוונות אלו בחוץ לארץ ? יהי רצון שהשם יוסיף לרב אורך ימים ושנות חיים, צמיחה וגדילה בתורה וכל מילי דמיטב

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

ראשית ודאי שהתבארו ייחודים וכוונות לענייני "גילגולי שלג" המובאים בחלק מהתיקונים בשערוה"ק, ובנה"ש למרן הרש"ש זיע"א דף מו ע"ג- מז ע"ב, אולם עיין ספר "תקנת השבים" לגר"י הלל שליט"א דף קלו מ"ש בזה, מ"מ אינו מוכרח שכן חלק מהכוונות המובאים בנה"ש מוהר"ן הכוונה לרבי נתן שפירא זצ"ל והכי מסתברא טפי. איך שיהיה לא כאן המקום לפרט ולבאר כל הכוונות והייחודים שיש בזה, וכבר יצא עתה ספר חדש אשר ערך את הכוונות והייחודים של ה"גילגולי שלג" בצורה יפה ומאירת עינים ואף אני כתבתי הסכמה לספר זה הנקרא "סידור האור הגנוז" חלק תיקוני שובבי"ם- גילגולי שלג ואפשר לעיין שם. ולגבי כוונות וייחודים בחוץ לארץ, אפשר וכך המנהג