כוונת שמע שעל המיטה וכו'

שלום לכבוד מורנו ורבנו, אשמח את הרב שזכיתי במתנת חינם מהקב"ה להוציא עלונים לכבוד שבת קודש בעיר נתיבות, ובס"ד הכרתי את הרב בשיעורים ביוטיוב ומאז בכמה וכמה עלונים כתבתי מחידושי הרב בשם הרב כמובן, וזכינו לתגובות נפעמות רציתי לשאול את כבוד תורתו שאלה שזמן מה מפריעה לי, בכוונה של ק"ש על המיטה שמעתי בשם האר"י מהרב מאיר אליהו שליט"א לכוון להוציא את ניצוצות הקדושה וכו' והס"א ימותו וכו' האם זה לא נקרא להתגרות ? ואשמח לדעת מה ההגדרה של להתגרות ובמה צריך ומותר ... עוד בנוסף ארצה לשאול את הרב, מה לעשות נגד מחשבות רעות ומחשבות לא טובות ? בנוסף אשמח לעצה מהרב להתעלות ולהתקדשות ולתיקוני יסוד וקדושה יומיים שאוכל לעשות ב"נ בס"ד תודה רבה לכבוד הרב ובברכת הדיוט אני מברך את כבוד הרב לאורך שנים בבריאות מעליא אושר עושר רוחני וגשמי וכל טוב, אמן

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

בעניין התגרות בחיצונים שצריך להמנע, זהו בדר"כ בענייני מעשים בזמן שיש יותר שליטת החיצונים כגון, תספורת מהמנחה ולמעלה, נתינת צדקה בלילה, קריאת מקרא בלילה, נתינת מים בכוס יין של הבדלה וכד' אולם כאשר מקיים אדם מצוה בזמנה וזהו עיקר תקנתה לעשותה בזמן זה ולא אחר פשיטא דשומר מצוה לא ידע דבר רע ויכול לקיימה עם כל כוונותיה ואדרבה ככל שיכוין בה הרי זה משובח דגילו לנו חז"ל דזה הזמן המוכשר למצוה זו

לגבי מחשבות, ראשית ידועים דברי הרמב"ם ז"ל שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב הפנוי מן החכמה (עיין הלכות "איסורי ביאה" פכ"ב הכ"א) ובנוסף ישנם מעשים סגוליים לסלק מחשבות לא טובות כפי שכתבתי "בעיוני וביאורי קדש" על מרכבות קדש מרכבה ז' גלגל ט' בהערה 36 וע"ש שציינתי לעוד ספרים שעוסקים בעבודת המחשבה, ומ"מ ידע שכאשר באות מחשבות לא טובות ומסלקם ואינו ממשיך להרהר בהם הרי הוא זוכה לתקנם ועבודה גדולה היא כמפורסם בספרי חסידות בשם הבעש"ט ז"ל דו"ק ותשכח

והנה בעניין עצות והנהגות יומיים לתיקוני היסוד וקדושה , כבר ליקטו על כך ספרים רבים כולם אהובים כולם ברורים ואפשר לייחד זמן וללומדם כסדר, ועיקר הכל ללמוד פרד"ס התורה מתוך קדושה וטהרה, ולדקדק בשמירת המצות עם כל גידריהן ודיקדוקי ההלכה וממילא הכל מזדכך ונתקן , ובימות השובבי"ם יכול לייחד זמן לעסוק ולהשתתף בתיקוני עוונות ע"פ רבינו האר"י זצוקללה"ה באופן נקודתי

 

תודב רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!