הלכות ברכות - ברכת הגומל

נסיעה מירושלים לאלעד , האם צריך לברך הגומל ? שמענו שעד הרב עובדיה ע"ה ספרדים לא היו נוהגים לברך על נסיעה מעיר לעיר , וגם היום ישנם ספרדים שלא מברכים אפילו על נסיעה מירושלים לטבריה. מה דעת הרב בנושא , ואיך צריך לנהוג להלכה ??? תבורכו מפי עליון

תשובת הרב

בס"ד

תודה רבה לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

ידוע שישנה בהלכה זו פלוגתא בין מנהג האשכנזים לספרדים כדאיתא בשו"ע סימן ריט סעיף ז, דלאשכנזים לא מברכים כשהולכים מעיר לעיר ואילו מנהג הספרדים לברך מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה, ובלבד שיהיה שיעור זמן של הליכת פרסה (כ72 דקות) בדרך בלתי מיושבת ובמקום שמוחזק בסכנה ביותר אפילו פחות משיעור זה, וכן נחלקו פוס' זמנינו למנהג הספרדים, האם הנוהג במכונית יכול לברך דוקא אם נוסע בדרך בלתי מיושבת דאיכא חשש לחיות רעות ולסטים וכגון בכבישים נדחים או בשעת לילה מאוחרת שתנועת המכוניות דלה אבל משום חשש סכנת תאונה לא תיקנו חז"ל ברכה (עיין שו"ת אורל"צ ח"ב סימן יד שאלה מב, שו"ת "עולת יצחק" ח"ב סימן ה) או דלמא אף משום חשש סכנת תאונה רשאי לברך ואם כן גם בשעות היום ובדרך בה מצויות מכוניות רבות, צריך לברך כל ששהה בדרכים בין עירוניות במשך היום שיעור של 72 דקות (עיין חזו"ע ברכות שסד ואילך) ולהלכה נלע"ד שאם התקיים התנאי שכתב ב"אור לציון" הנ"ל יברך בשם ומלכות אולם אם לא נסע בדרכים שיש בהם חשש חיות ולסטים לכתחילה עדיף טפי שיכוין לצאת ידי חובה מאדם אחר שמברך הגומל, ויבקש ממנו להדיא שיכוין להוציאו ידי חובה, ואם ירצה לברך בעצמו יש לו על מה לסמוך

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!