קבלה - הדלקת נר לכבוד רבי מאיר - כוונות הדלקת חנוכה

בענין חנוכה מהיכן המקור או יותר נכון מה היא הסיבה להדלקת שמן למאור לכבוד רבי מאיר בר"ח טבת. אני יודע שזה כתוב בבא"ח ועוד , אבל מהי הסיבה? יום פטירתו הרי אינו ידוע.

בכוונות לפי הקבלה בהדלקת החנוכה אם נאנס ועבר חצי שעה מצאת הכוכבים האם כבר לא יוכל לכוון 

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

בענין הדלקת נר לעילוי נשמת ר"מ בעל הנס זיע"א הטעם הפשוט הוא שכל מהות חג החנוכה הוא ענין הנסים והנפלאות שהשי"ת עשה לאבתינו ואנו רוצים להמשיך הארה זו גם אליו בכל שנה ושנה כי הזמן קא גרים כנודע עיין ברמ"א בהגה"ה בסימן קפז' סעיף ד' ותרפב' סעיף א', ולכן התנא האלקי רבי מאיר שזכה שהמילה " נס " נצטרפה לשמו ונקרא רבי מאיר בעל הנס
נהגו להדליק נר לכבודו בחנוכה וכן השם "מאיר" עניינו "אור", ומה שנהגו להדליק דוקא בר"ח טבת זאת משום דממילא מרבים בשמחה מחמת הר"ח לכן כבר נהגו ביום זה עוד כמה עניינים וכך מדוקדק בלשון קודשם של הגר"ח פלאג'י זצ"ל במועד לכל חי סימן זך אות עו' ומרן הבא"ח זללה"ה ש"ר פרשת וישב הלכות חנוכה אות כח' ע"ש
 
ולגבי השאלה האחרונה אם שייך כוונות ע"פ הקבלה בהדלקת החנוכיה אם נאנס ועבר חצי שעה מצאת הכוכבים, פשוט אצלי וכך גם מורגל בפי בשיעורים, דהיכא שהיא הלכה מוסכמת ומקובלת שיוצא ידי חובה בהדלקת החנוכיה גם לאחר חצי שעה מצה"כ, וצריך לכתחילה לברך את הברכות בשם ומלכות ודאי שגם הכוונות ע"פ הקבלה שייכות, דתורה אחת היא, ואם ע"פ הקבלה לא היה שייך להדליק לאחר חצי שעה גם ע"פ הפשט היה נפסק כן, וידעתי שיש רוצים לחלק ולעשות את התורה כשתי תורות ' אולם אנו שבח לשי"ת מצליחים ליישב בריווח ובהבנה את הפשט עם הקבלה ולראות כיצד הכל באמת אחד. והיכן שאכן יש סתירה בין הפשט לקבלה , המעיין יראה שאם ההלכה בפשט אינה מוסכמת כלל ועיקר וחסרה במקורות נאמנים או לחילופין ההקדמה שרוצים לומר ע"פ הקבלה בלתי מוכרחת וכל סוגיה לגופא כפי שהארכתי בזה במקומות אחרים ודי בזה
 
תודה רבה , וכל טוב

 

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!