מלכים ב' ד כב-בו ( לשאול בשלום אשה )

במלכים ב' ד פסוק כו' אלישע שולח את הגיחזי לרוץ לקראת האשה השונמית ולאמר לה " השלום לך , השלום לאישך , השלום לילד ותאמר שלום" רצינו להבין - תורה היא וללמוד צריכים אנו - איך אלישע שואל בשלום האשה השונמית ? האם בגלל ששאל דרך שליח ? האם לא מותר לשאול בשלום האשה רק דרך בעלה ? החכימני ואשובה

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

אכן שאלה זו כבר נשאלה בגדולים, עיין "פתחי תשובה" אבהע"ז סימן כא' ס"ק ד שהביא כן בשם הגהות "יד אפרים" והניח בצ"ע.

מ"מ מצינו כמה תירוצים לשאלה זו-
א. ע"פ דברי הריטב"א סוף קידושין שהכל לפי דעת וירא"ש כפי מה שאדם מכיר שיצרו נכנע וכפוף לו וכו' אלא שאין ראוי להקל בזה אלא לחסיד גדול ע"ש (כן כתבו הפ"ת שם וה"כרם שלמה" סימן כא)
ב. ע"פ הדיבור עשה הכל שהרי נביא היה ("ערוך השלחן" אהבע"ז סימן כא סעיף ח)
ג. מרן הבא"ח ב"בן יהוידע" על קידושין דף ע. ד"ה הכי אמר שמואל תירץ ב' תירוצים האחד שהאיסור הוא דוקא באיש זר דניכר הדבר שמחפש קירבה אולם באדם שנתארח וכד' שניכר הדבר שאין שואל אלא משום הנימוס ושורת דרך ארץ מותר.
והתירוץ השני שכל האיסור הוא לשאול רק בשלום האשה, אולם אם שואל גם בשלום בעלה ושלום הילד ג"כ אין איסור כלל דליכא קירוב דעת בכהאי גונא ע"ש וע"ע שו"ת "עולת יצחק" (ח"ב סימן רלה אות ג') ודי בזה
 
תודה רבה וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!