שו"ע חו"מ סימן רכ'ז ס"ב

כבוד רב לכבוד תורתו. בשו"ע חו"מ סימן רכז' ס"ב מובא שכמה תהיה האונאה ויהיה חייב להשיב . מהי הסיבה שמרן הביא ב' דוגמאות " הרי שמכר שוה שש בחמש , או שוה שבע בשש " ( הרי בשניהם המוכר התאנה שתות ) , וכן בהמשך " או שוה חמש בשש , או שוה שש בשבע הרי זה אונאה ונקנה המקח , וחייב המאנה לשלם האונאה ולהחזירה כולה למתאנה ." עכ"ל. ( וכן כאן בשתי הדוגמאות נתאנה הקונה ) , אם כן מהי הסיבה לכפילות לכאורה ( לקוצר דעתנו ) . שלום רב

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב ענה

 

התשובה פשוטה וכתובה בין היתר בסמ"ע על חו"מ שם ס"ק ג דשתי הדוגמאות הראשונות אכן מדברות על אונאת המוכר, אולם הדוגמא הראשונה איירי דאונאת שתות היא במקח והיינו "שוה שש" שמכר בחמש אולם במעות הוי יותר משתות שהרי כשתחלק חמש לשש יצא ששתות הוא פחות מדינר והוא הלוא נתאנה בדינר שלם והיתה הוה אמינא דאולי יבטל המקח, לכן בא ללמדך דמאחר ומצד המקח הוי שתות ולא יתר על שתות לכן המקח לא מתבטל אע"פ שאונאה חוזרת, וכן בשוה שבע בשש, הוי שתות מצד המעות אבל מצד המקח פחות משתות מאחר ואם תחלק שבע לשש יצא ששתות יותר מדינר, והיתה הוה אמינא שלא יצטרך להחזיר אונאה, לכן בא ללמדך שמאחר ומצד המעות הוי שתות אונאה חוזרת, וכן שני הדוגמאות המשך לגבי הלוקח

לסיכומו של ענין ברישא מדובר באונאת המוכר, שבין אם יש שתות מצד המקח ובין מצד המעות אונאה חוזרת ומקח קיים, ובסיפא מדובר בקונה שבין אם האונאת שתות מצד המקח ובין מצד המעות אונאה חוזרת ומקח קיים
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!