הקדשת הלימוד וכו'

שלום וברכה למורנו ורבנו שליט"א, יישר כח על כל התשובות המחכימות שהרב עונה לאנשים אנו מאוד נהנים מהם וברוך ה' מוסיפים ידע וחכמה רבה יישר כח! רציתי לשאול כאשר מקדישים לימוד תורה או זכות של מצוה מסוימת לעילוי נשמת וכד' האם נגרע מכך השכר של הלימוד או אותה מצוה? או שזה בבחינת מדליק מנר לנר שהנר איננו חסר כך גם הזכות אינה חסרה, ואם כך אז אולי גם גדול שכרו שגם מהנה מזכותו לאחרים?

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב ענה 

 

ראשית יש לדעת שאם מקדיש זכות לימוד תורה או מצות לעילוי נשמת וכד' מבלי לקבל על כך שכר היינו כסף או שוה כסף בעוה"ז, לכו"ע לא נגרע משכרו לעוה"ב מאומה, אולם אם אכן מקבל על כך תמיכה כספית או שוה כסף אכן ישנה בזו פלוגתא במפרשים ובפוס', שלדעת רבינו ירוחם המובא בב"י יו"ד סימן רמו מבואר שנגרע משכרו של הלומד וכן כתב בשו"ת "אגרות משה" ח"ד יו"ד סימן לז ד"ה ומש"כ באות ג' ועוד, ולדעת בעל ההפלאה בפתחא זעירא אות מג לא נגרע משכר הלומד מאומה אלא אדרבה המחזיק ביד הת"ח והת"ח שניהם מקבלים שכר מושלם ע"ש וכ"כ הגר"ח בן עטר זלה"ה באוה"ח פרשת כי תשא על הפס' "כל העובר על הפקודים" (אולם יש להעיר שלכאורה סותר עצמו בחיבורו ראשון לציון על יו"ד סימן רמו סעיף כא) וכן עיין לחיד"א בספרו "ראש דוד" (פרשת משפטים ד"ה ומעתה) דלא נגרע משכרם מאומה (מיהו גם החיד"א נראה כסותר משנתו בפרשת קדשים, ויש מישבים שאכן תחילה השכר נגרע מהת"ח ולאח"מ הקב"ה משלים מאוצר מתנת חינם עיין ספר "נחלת שדה" שמות דף תתנ) וע"ע ל"בני יששכר" מאמרי חודש סיון (מאמר ה' מגילת רות או  ו') ובספר "צפנת פענח" דרשות המהריט ז"ל (פרשת תצוה) כתב וז"ל "דדבר תימה הוא לומר שהלומד שני מסכתות, יגרע חלקו ויטול שכר מסכת אחת בלבד בגלל שזבולון תמך בו שיוכל ללמוד ע"ש וכן כתה מרן החזו"א זצ"ל בקובץ אגרות שאין השכר הרוחני כשכר הגשמי העובר מהכא להתם, ואף סידר נוסח של הסכם יששכר זבולון, וגם אני הקטן נתבקשתי לפני שנים לסדר נוסח של הסכם יששכר זבולון לכל מאן דבעי ועשיתי זאת בהסתמך על דברי קדשם של "בעל ההפלאה", אוה"ח הק', מהרי"ט והחזו"א הנ"ל וכן פסק הגר"ע הדיא זצ"ל בשו"ת "ישכיל עבדי" ח"ז סימן לח והגר"ע יוסף זצ"ל בספריו כמה פעמים (עיין ביבי"א ח"ז יו"ד סימן יז בהערה, חלק ח' יו"ד סימן לז אות ד , "הליכות עולם" ח"ח עמ' שמ ואילך) וכן עיין שו"ת "מבשרת ציון" ח"א יו"ד סימן ל וכן עיקר לדינא והרי זה כמבואר

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!