תפילה בנץ

בס"ד שלום רב למורנו הרב . שמענו שתלמיד חכם אמר בשיעור בפשט שאין עניין או הבדל בין אם מתפללים בנץ או במנין שני . מה דעת הרב בעניין ? אם אפשר מקורות. ומהו ההבדל לפי הקבלה אם מתפלל בנץ או יותר מאוחר ? והאם יש הבדל בין אם מתפלל במנין בשעה 07:00 או במנין בשעה 07:30 ? לפי הפשט ולפי הקבלה 

תודה לרבנו שראוי לברך עליו ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שֶחָלַק מחכמתו ליראיו . ( בשם ומלכות ) 

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

הנה ידוע בשערים המצויינים בהלכה דעת הרמב"ם (פרק א' מהלכות ק"ש הלכה יא) שלכתחילה מצות ק"ש זמנה מעט קודם נץ החמה, כדי שיגמור לקרות ולברך ברכה אחרונה עם הנץ החמה, ואם קרא ק"ש לאחר נץ החמה אפילו שעדיין זמנה , אינו יוצא ידי חובה לכתחילה אלא בדיעבד, ועיין בית יוסף סימן נח שדעת הרי"ף נמי כדעת הרמב"ם וכ"כ הב"ח והפר"ח התם

ואע"פ שמרן השו"ע ז"ל בסימן נח סעיף א פסק כדעת רוב הראשונים (תלמידי רבנו יונה על ברכות פ"א דף ד ע"ב רא"ש ברכות פ"א סימן י, רשב"א ברכות ט: המנהיג הלכות תפילה סימן לג, חינוך מצוה תכ, תוס' ברכות דף ט: ד"ה לק"ש ועוד ויש שכתבו שכן דעת הרי"ף עיין פסקי מהר"ם ריקאנטי סימן ה) שגם לכתחילה יוצאים ידי חובת ק"ש בתוך שלוש שעות מהיום, הנה כו"ע מודים דמצוה מהמובחר לקרותה כותיקין וז"ל מרן בשו"ע התם "ומצותה מן המובחר לקרותה עם הנץ החמה, ויסמוך לה התפילה מיד בהנץ החמה, ומי שיוכל לכוין לעשות כן, שכרו מרובה מאוד"... עכלה"ק
ובסעיף ב' כתב מרן וז"ל "אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל עכ"ל ע"ש
ויש ברבותינו הראשונים ב' ביאורים, או שמעלת הותיקין היא רק משום הק"ש או דלמא אף משום שתפילת שמונה עשרה תהיה באופן זה מיד בנץ החמה, מכל מקום האידנא אין כל כך נפקא מינא מאחר דבדרך כלל אין אדם מניח תפילין וקורא ק"ש ויותר מאוחר הולך להתפלל אלא עושה אותם יחד, ולכן לכו"ע יש להשתדל להקדים לתפילה בנץ החמה אם בשביל לקיים את המצוה לכתחילה כדעת הרמב"ם וסייעתיה, ואם בשביל לקיים את המצוה מן המובחר כדעת הרא"ש וסייעתיה וכפסק מרן
וגם פשוט מצד הסברה שבין ק"ש ובין תפילה איכא בהו זריזין מקדימין למצוות ולכן יש להקדים את תפילת שמונה עשרה כמה דאפשר לנץ החמה אולם לא לפני הנץ כנודע ופשוט
ולענין הקבלה, הדברים מקבלים משנה תוקף ובהירות, דלפי הסדר הנפלא והמופתי שביאר לנו רבנו האר"י זצוקללה"ה בשעה"כ ושאר הכתבים פשיטא שיש לאדם לכוין את סדרי הנהגתו כסדר תיקון העולמות אשר תיקונם מתחיל להתקן ולעלות מעלות השחר, וכן פשוט שיש להסמיך את כל סדרי התפילה זה לזה ובעיקר קריאת שמע לתפלת שמונה עשרה אשר משלימים זה את זה כנודע, ומעלת הק"ש והתפילה בזמן ותיקין פועלת כמה ידות יותר מצד זכות הזמן מאשר לאחר מכן כדאיתא בשעה"כ דף כ ע"א וכן הדין אף בזמנינו שאין לנו כח לתקן כמו החסידים הראשונים ועיין לשון קדשו של מרן הבא"ח זלה"ה ש"ר פרשת וארא אות ג ודו"ק ומ"מ נראה שגם ע"פ הקבלה כל זאת למצוה מן המובחר אבל גם לאחר מכן בתוך ג' שעות יוצא ידי חובה אף לכתחילה ועיין שו"ת רב פעלים ח"ב מאור"ח סימן יב והבן
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!