ברכות

שלום וברכה למורנו ורבנו שליט"א, מה היא הברכה על המאכל הנקרא "לחוח"? ומה הברכה לגבי המאכל הנקרא "מופלטא" שנוהגים המרוקאים להכין במוצאי חג הפסח? ראיתי דעות לכאן ולכאן יש אומרים מזונות ועל המחיה בכל מצב ויש אומרים שיש על זה קביעות סעודה ואם אוכל כמות גדולה צריך המוציא וברכת המזון, ואני מאוד מבולבל הנושא הזה, לכן אמרתי "עשה לך רב והסתלק מן הספק" יורנו המורא לצדקה, ושכרו כפול מן השמים.

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב 

 

אכן ישנם ריבוי דעות בהלכות ברכות בכלל ובדין זה בפרט, והנה ע"פ כללי הפסיקה שבידינו דאמרינן סב"ל היא דאיכא פלוגתא, יש לפסוק דמאחר והלחוח נעשה מבלילה רכה מאד ומתפשט ע"ג המחבת וגם לאחר שנאפה עדיין הוא דק ולא עבה כפת, יש לברך עליו מזונות ועל המחיה ולא מהני קביעות סעודה, מיהו אם רוצה לאכול ממנו שיעור של קביעות סעודה ורוצה להחמיר יאכלנו בתוך סעודת פת ויכוון לפוטרו בברכת המוציא וברה"מ משום שאוכל על מנת לשבוע, אולם אינו חיב לעשות כן

מה שאין כן "מלוואח" מאחר ואינו בלילה רכה המתפשטת, אלא בלילה עבה, אם אופהו בתנור או אף במחבת אבל עם מעט שמן וכד' שלא ידבק, אם אוכל פחות משיעור קביעות סעודה מברך מזונות ועל המחיה מאחר וסוף סוף אין לו טעם פת, אולם אם אוכל שיעור קביעות סעודה צריך נט"י ומברך המוציא וברה"מ, ופשיטא שצריך לברך על הנט"י ולא כמי שכתב אחרת וכבר הארכתי בזה הרבה במקום אחר
ולגבי "סופגניה" מאחר והיא בלילה עבה יש בכך מחלוקת אע"פ שמטוגנת בשמן כדאיתא בתוס' פסחים דף לז: ד"ה דכולי עלמא ושאר הראשונים בסוגיא דהתם, ומסכת חלה פ"ק משנה ה, ועיין שו"ע קסח סעיף יג דאע"פ שמעיקר הדין, משום שמטוגנת בשמן עמוק מברך מזונות ועל המחיה אפילו אם קובע סעודה, מ"מ ירא שמים יחוש לדעות דהוי "המוציא" ולכן להלכה אם אוכל סופגניה פחות משיעור קביעות סעודה ליכא חשש כלל משום דמתוקה היא ומברך מזונות ועל המחיה לכו"ע אולם אם אוכל יותר משיעור קביעות סעודה נכנס לפלוגתא הנ"ל ולכן לכתחילה ימנע מלאכול יותר משיעור קביעות סעודה ואם אוכל על מנת לשבוע עדיף שיאכל בתוך סעודת פת
מ"מ אם אכל סופגניות יותר משיעור קביעות סעודה סב"ל ולא יברך אלא "מזונות" ו"על המחיה" אפילו אם שבע כדאיתא בשו"ת יבי"א ח"ח סימן כא
ואם הסופגניה נאפתה בתנור ולא טוגנה בשמן , אם אוכל ממנה פחות משיעור קביעות סעודה מברך מזונות ועל המחיה מאחר וסוף סוף מתוקה היא ולא גרע מעוגה שמברך מזונות ועל המחיה, אולם אם אכל ממנה יותר משיעור קביעות סעודה מברך ענ"י המוציא וברה"מ ופשוט
ולעניין המופלטא, מאחר ועושים אותה דקה מאד וכן עם הרבה מאד שמן ומטגנים אותה במחבת ג"כ דינה כדין הלחוח ומברכים עליה מזונות ועל המחיה אף אם אוכל יותר משיעור קביעות סעודה
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!