בר מצווה חנוכה

סבא ונכד ביום בר מצווה עלייה לתורה , לא בשבת , האם מותר להעלות אחד אחרי השני? הבר מצווה יוצאת בר"ח כסלו . האם יש הבדל בין סבא מצד אבא או מצד אמא ? שמעתי שסך הכל הסיבה היא בגלל עין הרע , ואם לא רוצים להקפיד על זה אז מותר

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

ראשית יש לדעת שמצד הדין ודאי שמותרים לעלות שני אחים או בן לאחר אביו לתורה אף ללא הפסק אדם אחר ביניהם , אלא שמנהג ישראל לא לעשות כן משום חשש עין הרע כדאיתא בטושו"ע סימן קמא סעיף ו' ובנו"כ שם, ולכן לכתחילה לא יעלו שני אחים או בן לאחר אביו לתורה בזה אחר זה ואפילו טוענים שאינם מקפידים בכך כדאיתא במרן החיד"א בברכ"י ס"ק ו' ומשנ"ב ס"ק יט וכף החיים ס"ק כט ודלא כ"ערוך השולחן" סוף סעיף ח

ובדיעבד אם כבר עלה אפילו אם עדין לא בירך, לא צריך לירד. כדאיתא באחרונים וכן פסק המשנ"ב קמא' ס"ק יח וכף החים ס"ק כח ודלא כבני ציון ס"ק ו
ולגבי סבא ונכד מצד בנו ישנה מחלוקת בזה, דעת "שיירי כנסת הגדולה" ס"ק ח, "עולת תמיד" (ס"ק יג) אליה רבה ס"ק ח ועוד להחמיר ולעומת זאת דעת ה"פרי חדש" ס"ק ו והביאו ה"מחזיק ברכה" ס"ק ה להקל, ועיין כף החיים ס"ק כז דפסק דנהרא נהרא ופשטיה, היינו שכל מקום ינהג כמנהגו ויש לו על מה לסמוך. ולי נראה שאם הסבא והנכד אינם מקפידים וכן בציבור אין מנהג קבוע להחמיר בזה, ליכא חשש ויכולים לעלות בזה אחר זה לכתחילה
 כל שכן סבא ונכד מצד ביתו שיש להתיר לכתחילה כפי שכתב הגר"ח פלאג'י זצ"ל ב"רוח חיים" ס"ק א והובא נמי בכף החים סס"ק כז ע"ש.
 
תודה רבה , וכל טוב