האם מותר לתת אוכל מהשולחן לבעלי חיים ?

שלום רב לגאון רציתי לדעת האם מותר לתת לחתולים או לבעלי חיים אחרים אוכל שנשאר מהסעודה בשולחן , כדי שלא יזרק ויהיה בל תשחית אף על פי שאין מזונתם תלויים בי. האם יש איסור בדבר מצד הפשט ? או מצד הקבלה ? והאם יש שוני בין סעודות שבת לסעודות חול או שבשניהם אותו הדין. ואם אסור - נשמח מאד אם הרב יוכל לפרט לנו על פי הפרד"ס את האיסור בדבר. תודה רבה וברכה והצלחה לכת"ר

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

ראשית צריך לדעת שישנו חילוק בין לפני ברה"מ לאחר ברה"מ, עיין למרן הבא"ח זלה"ה שנה ראשונה פרשת אמור אות יב' שכתב להזהיר שלא ליתן לבהמה חיה ועוף אפילו הטהורים מן הלחם שבירך עליו המוציא, ולבעלי חיים טמאים לא מן הלחם ולא מכל מאכל הבא על השלחן ע"ש ופירש טעמו בפרשת "שלח לך" אות יב' דהוא משום ניצוצי קדושה הנמצאים בשיורי המאכלים ועתידים להתברר ע"י הברכה האחרונה שאומר האדם על שלחנו, אולם ע"ש דכל הקפידא לא לתת לבע"ח טמאים משיורי המאכל זהו דווקא לפני ברה"מ, אבל לאחר ברה"מ ליכא קפידא, ולכן כל שיורי מאכן שאין מי שיאכלם ודאי ניתן לתנם לבע"ח אף הטאמים, ואין חילוק בין סעודות ימי החול לסעודות שבת מאחר ואין פה טרחא יתירה בעבור הבע"ח ומימלא מפנה את השיורי מאכל מן השלחן, ובמקום לזרקם לפח מניחם במקום שיאכלו אותם בע"ח ואין בזה חשש איסור ותבוא עליו ברכה שמרחם על הבריות

 

תודה רבה , וכל טוב

שאל את הרב!