לימוד תורה

כבוד רבי ומורי בספר הליכות עולם כבוד ראשינו הרב עובדיה זל כותב שבעלי בתים אין יוצאים ידי חובת תלמוד תורה בלימוד גמרא והם צריכים ללימוד לפחות 3-4שעות שולחן ערוך. אני הצעיר ,ביזוי עם,חרפת האדם כלפי כבוד תורתו לא מבין את פסק הלכה הזה,אני בחשק גדול יש לי חברותא מוקדם בבוקר בלימוד גמרא בעייון רב רשי תוס כמו שלומדים בישיבות,בלילה אחרי עבודה בחשק פי אלף בעייון קבלה בשיעורים של כבודו ב אוצרות חיים ,בשער הכוונות וכו, שיעורים של כבוד ראשי הרב שי אסיא בסידור ועץ חיים,עד שממש אין לי עוד כוח אפילו לעוד דקה , ואיך יתכן שאני לו יצאתי ידי חובת תלמוד תורה ,וביטלתי תורה? ולא עוד איך אפשר להגיד לבן אדם בעל הבית שאם עיין בחומש ורשי לחצי שעה ,וסמך על זה ל תת של אותו יום שהוא יענש על שלא למד ש״ע?? אז למה ולמי סידרו חוק לישראל לגאוני עולם ש תורתם אומנותם? דבר זה מפריע , ו מיאש אותי מאוד עד שאין שנה על דבר זה . בבקשה נא להסביר לי וה' ישלח לכבודו שכרו מין השמים שנה טובה ומתוקה דניאל כורורי

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

דאי שכונת הגר"ע יוסף זצ"ל שאין לאדם להסתפק בלימוד גמ' ומדרשים מוסר וכד' לחוד מאחר וסוף סוף אין המדרש עיקר אלא המעשה ואין עם הארץ חסיד, ולכן אם לא ישקיע בלימוד ההלכה באופן יום יומי ודאי יכשל חלילה בהרבה איסורים מבלי משים ופשיטא שגם לא ידע לדקדק המצוות כראוי, וכן לא ידע להפעיל שיקול דעת נכון באורחות חייו לדעת היכן להחמיר והיכן להקל וכן מה עדיף על מה וכו' וכו', ודבר זה אף גורם קטרוג על האדם אשר  מדבר גבוהה גבוהה ונכשל בדברים פשוטים משום שלא למד הלכה למעשה וכבר כתבתי בזה בהקדמה לקונט' כניסה לסתרי תורה דרך פרשת בראשית המודפס בסוף ספרי "יסודות קודש" ע"ש ולכן חייב אדם לקבוע זמן יום יומי ללימוד ההלכה ויתחיל בלימוד כל ההלכות המצויות ולאחר מכן ישלים עצמו בכל ד' חלקי שו"ע וזה פשוט.

מכל מקום נלע"ד שאדם אשר אין זמנו בידו ולומד ביום כ3-4 שעות ילמד אף שאר חלקי התורה ובעיקר היכן שליבו חפץ שזהו גורם עיקרי להצלחה בעבודת השי"ת ומרוויח בכך מצות לימוד תורה בצורה מהודרת, וזאת מבלי להזניח חלילה את לימוד ההלכה, ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו.
 
תודה רבה וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!