קבלה - מיתוק הגבורות

שלום רב לגאון עוזנו , שמענו שיעור של הרב בספר היצירה ששם הרב הזכיר שכאשר אדם מנשק את ידו של תלמיד חכם הוא ממתק את הגבורות. רצינו לדעת אם הרב יכול קצת לפרט לנו איך המיתוק פועל . אצבעות הידיים רומזות לדינים , אז המיתוק הוא בנשיקה - אבל על ידי מה נגרם המיתוק ? אם הרב יוכל להרחיב בנושא , ואולי גם מקורות שנוכל לעיין בפנים נשמח מאד. דבר שני , האם יש עניין לנשק דווקא את האצבעות בשביל המיתוק או מספיק לנשק את גב היד ? דבר שלישי , מכיוון שיש הרבה שחוששים מחיידקים ומפחדים להידבק באיזה מחלה ל"ע, ולפעמים כמויות של אנשים מנשקים את יד הרב אחד אחרי השני ; האם יש עניין של "ונשמרתם" במקרה הנ"ל ??? תודה רבה לכת"ר , ושנה טובה ומבורכת לכת"ר ולכל משפחתו.

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

מאחר וידוע דאין הדין נמתק אלא בשרשו, הנה שורש הגבורות הנרמזות באצבעות הידיים הם בחמשת מוצאות הפה היינו, אחע"ה גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ בומ"ף סוד מנצפך, וכאשר האדם נושק בפיו ע"ג אצבעות היד גורם להשפיע ולהאיר משרשם אשר בפה אל חמשת האצבעות וזהו סוד הנשיקה היינו חיבור ומיזוג כמו "השקה", וסדר הנשיקה הוא שהקטן נושק יד הגדול והכוונה היא שהקטן בא להתברך מן הגדול לכן צריך שבתחילה יגרום הקטן מיתוק וביסום גבורות הגדול ע"י הנשיקה כנ"ל ועי"כ מתעורר אח"כ הרחמים של הגדול המברך והרי זו הוראה שגבורותיו נתבסמו, והבן דבר זה כיצד רואים בחוש שכאשר נושקים אדם הוא נעשה נינוח ומפוייס, וישנם הרבה בחינות בסוד הנשיקה.

עיין שעה"כ דף ע ע"ג ובמפרשים שם ודיין ספר "פתח הדביר" לרבינו חיים בנימין פונטרימולי ז"ל סימן רסב אות ד ושם עמד על כך אם יש לנשק את ב' הידיים או סגי ביד ימין לחוד כמנהג העולם והעלה דסגי ביד ימין ע"ש מילתא בטעמא וזה לאפוקי ה"שמן ששון" על שעה"כ דרוש ענין הקידוש אות כח וכט שהעלה לנשק יד שמאל ע"ש ולא נהגינן כוותיה וכין עיין ל"שדי חמד" מערכת נ כלל מ' ולכף החיים סופר סימן רסב ס"ק יז.
והגר"י הלל נר"ו כתב בהערות עמודי הוראה על "מורה באצבע" עמ' קו-קז לדקדק משעה"כ וסידור מרן הרש"ש זיע"א דבעינן לנשק על גבי האצבעות ולא אחורי כף היד ע"ש.
ולגבי השאלה האחרונה בענין ונשמרתם וכו' ליכא חשש כלל ועיקר בכל זאת לכו"ע גם על דעת רופאים מובהקים, וכל מה שתשמע אחרת, מקורו מכת ליצנים שרצו לעקור הלכות ומנהגים קדושים כדוגמת ה"מציצה" במצות המילה, נישוק המזוזה, ידי חכמים וכד' ודבריהם בטלים ומבוטלים לכל מיש שקצת מבין בעניינים אלו גם ע"פ הרפואה ודבר אלקינו יקום לעולם.

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!