השואה

בס"ד חודש טוב ומבורך לרבנו הרב הגאון שליט"א. הרבה שואלים היכן היה השם בשואה ? איך כל כך הרבה בני אדם נהרגו? האם יהיה נכון להגיד שמכיוון שנגזרה הגזירה שימותו כך וכך מילוני אנשים , ואין איתנו יודע למה השם החליט כך - האם משום גלגולים קודמים , או משום התבוללות , אולם כך החליט השם יתברך ; והחליט להוציא את גזירתו על ידי ימח שמו - אולם גם אם ימח שמו לא היה קיים ונגיד שלא הייתה השואה קוראת , עדיין המספר שנגזר עליהם למות - היו נפטרים כל המיליונים הללו פשוט בדרך אחרת, כי הלא רבות פתרונות הם לשם יתברך . האם יהיה נכון להגיד כך ?

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

ודאי שישנם סיבות עמוקות לכל אשר מתרחש בעולם ובעיקר בדבר זה, במקום אחר כתבתי כמה דברים עמוקים בדבר אשר התרבתה אוכלוסיית היהודים באופן פלאי מעל הטבע עשרות שנים לפני השואה...

והמעוניין ללמוד עוד ולדעת כמה וכמה עובדות פלאיות אודות הצורר ימ"ש והשתלשלות העניינים יעיין בספר "תיק גרמניא".
מ"מ חשוב מאוד לזכור שהשי"ת משתמש בבחירות בני האדם להוציא רצונו ית' לפועל, ואין הקב"ה מתערב ומחליט לאדם מה לבחור ואיך, כך שהאחריות על הדרך בא מתגלה רצונו בעולם מוטלת על בעלי הבחירה.
פשיטא שצריך עדינות ורגישות רבה לעסוק בנושאים כגון כאלו, אם מסיבת שלא לפגוע חלילה באדם שעלול לא להבין את ההסבר בצורה נכונה משום המעורבות הרגשית, ואם מסיבת שבאמת עמקו מאוד מחשבותיו ית' והדברים הרבה יותר מורכבים ממה שאנו יכולים לעלות על דעתנו.
ועוד אציין ואומר לגבי גוף השאלה לעיתים מס' ההרוגים נקבע לפי סיבת רמת הסכנה בה מצוי העולם באותה עת, ואם רמת הסכנה היתה פחותה יותר אפשר ולא היו צריכים למות כ"כ אנשים והארכתי בזה במקום אחר ודי בזה כעת.

 

תודה רבה וכל טוב

שאל את הרב!