בעניין תעניות שובבים

ב"ה לכבוד הרה"ג שקד בוהדנה שליט"א, האם המקור לתעניות מעלות השחר עד צאת הכוכבים הן בסה"ק בניהו בן יהוידע לגאון הקדוש רבנו שאול דוויק הכהן זצ״ל? או מקום אחר? תודה רבה וכל טוב, עדי

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

דבר ידוע ומקובל בין בנגלה ובין בנסתר דמעיקר הדין סגי בתענית ביום בלבד

דזהו עיקר התענית , וכפי שאנו נוהגים בי"ז תמוז , ג' תשרי , י' טבת , תענית אסתר

וכן על פי הסוד ביאר מרן הבא"ח זללה"ה על פי רבינו האר"י ז"ל , שעיקר מעלת התעניות

הם ביום , ולכן כאשר אוכל בלילה ומתענה ביום חשיב תעניות רצופות ולא להפך כנודע

ואע"פ שמצינו בכמה מקומות שמרן הבא"ח זללה"ה כותב להתענות לילה ויום כיוה"כ

זהו רק לכתחילה על הצד היותר טוב , אולם מעיקר הדין סגי בתענית ביום כפי שכתב בעצמו

בספר " עוד יוסף חי " פרשת שופטים אות נא' ד"ה " יתענה " ע"ש, ועוד דוכתי , ומפאת דוחק 

הזמן , אין באפשרותי להאריך

 

תודה רבה , וכל טוב

 

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!