שלמה המלך

הרב בהילולת רבינו הארי שאל אותי אדם מדוע אנו לא מתפעלים מחכמת שלמה המלך ומתפעלים רבות ורבות מחכמת רבינו האר"י הרי שלמה המלך היה החכם באדם וידע את כל מה שידע רבינו האר"י ויתר על כן.אז מדוע הרבנים ותלמידי החכמים לא נפעמים מחכמת שלמה המלך כל כך ?

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

אין הדברים מדויקים דברור דישנה התפעלות עצומה מחכמת שלמה המלך וכל עניין בית המקדש הראשון שזכה להוריד שכינה לארץ ולעשות בחינת עוה"ב ובעוה"ז וכפי שהארכתי רבות בשיעורים אולם מ"מ מטבע הדברים מאחר ורבינו האר"י זצוקללה"ה היה בדורות האחרונים בזמן הגלות שאין בית המקדש קיים וגילה רזין דרזין מסוד הצמצום וכל סדר ההשתלשלות ועוד גלויים עצומים ונוראים מסוד הנשמות והעולמות וסדר תיקונם ע"י עבודת השי"ת וכו' ההתפעלות מתעצמת מאוד בעיקר ככל שהדברים קרובים אל זמנינו ונוגעים הלכה למעשה להנהגותינו והבן.

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!