תפילין

שלום למורנו ורבנו שליט"א, רציתי לשאול בעניין בתי התפילין- מה מקור העניין של מקשה אחת, והאם יש להקפיד בכך? והאם יש הידור בתפילין של ראש שיהיה רווח הנראה? ובכלל באיזה דברים חשוב להקפיד בעניין בתי התפילין?

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב 

לענין מקשה אחת ידוע דישנה פלוגתא האם חתיכות עור מדובקות יחד חשיב עור אחד כדעת בעל התרומה
שהוא בב"י סימן לב או דלמא צריך שיהיה עור הבתים מעור אחד כפשוטו כפי פשט לשונו של מרן בשלחן ערוך
סימן לב סעיף לח וכמ"ש הב"ח ומלאכת שמים . ועיין משנ"ב ס"ק קעב שכתב להחמיר לכתחילה וקול יעקב אות קעד
אולם עיין שו"ת יבי"א ח"ט סימן ה וכן בספר הלכה ברורה סימן לב בירור הלכה ס"ק קלג שהאריכו מאוד בדין זה
להוכיח שמעיקר הדין דעת רב הראשונים להקל בתפירה או ע"י דבק וכן עיקר להלכה כ"ש אם לא היו העורות עשויים
מחלקים נפרדים לגמרי אלא היו כל הזמן מחוברים זה לזה במקום אחד ורק בכמה מקומות היו קרועים ונפרדים ותפרם
או הדביקם יחד דיש להכשיר ומ"מ פשיטא דמי שאפשר לו לרכוש הן לו והן לבניו תפילן מקשה אחת ללא הדבקות או תפירות
יעשה כן ויהדר במצות תפילין היקרה.
לגבי דין החריצים בתפילין של ראש יש בכח הידור באופן שניכר כל בית בפנ"ע  ומ"מ יש ליזהר שבמשך הזמן בנקל
עלול להתקלקל צורת הריבוע בתפילן ע"י שהחריצים מתרחבים וכד' כפי שהזהירו על הכך הפוסקים וישנם עוד הרבה פרטים
בעניינים אלו ועיין פסקי תשובות על סימן לב ס"ק ס-סז ובשו"ת תשובות והנהגות חלק א סימן לה שכתב הידורים במצות תפילין
וכן ישנם עוד ספרים למכביר העוסקים בכך.
 
תודה רבה , וכל טוב
 
 
 
 

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!