לגבי תפלת מנחה וערבית

שלום למורנו ורבנו שליט"א, אנו מאוד נהנים מהשיעורים הנפלאים של הרב, יחזק ה' ידיו של הרב, ויתברך בכל הברכות כולם אכי"ר. רציתי לשאול מה הדין לגבי תפלת מנחה ומעריב סמוכים זה לזה, לאחר פלג המנחה כפי שפשט המנהג כך להתפלל בהרבה מקומות, האם זהו לכתחילה? ואם לאו, האם בשעת הדחק אפשר? ומה הדין לגבי ערב שבת בזה?

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב , לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

תודה רבה על הברכות והמברך יתברך בכל מילי דמיטב.
ידוע שאין תפלת מנחה וערבית סמוכות זו לזו לאחר פלג המנחה, לכתחילה כדאיתא להדיא בטושו"ע אור"ח סימן רגל ע"ש אלא שנהגו להקל ויש להם על מה שיסמוכו כדאיתא למרן הבא"ח זלה"ה ש"ר פרשת ויקהל אות ז' ע"ש, ולכתחילה ודאי דנכון לא לעשות כן, ובפרט האידנא שבנקל אפשר למצוא מניינים בזמנם, וגם בעש"ק אין זאת לכתחילה לעשות תרתי דסתרי ועדיף טפי למדקדק להתפלל בזמנה לכו"ע אם לא בשעת הדחק דאז שרי.
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!