מידת הכעס

שלום וברכה למורנו ורבנו הגאון הגדול הרב שקד בוהדנה שליט"א אשר ממימיו אנו שותים בצמאון רב, אשרינו שזכינו! רציתי לשאול, רבנו האר"י בשער רוח הקודש כתב בעניין מידת הכעס, כמה היא חמורה, אשר גורמת לסלק את הנשמה של האדם ובמקומה להשרות רוח רעה רח"ל, ועוד יש שם לשון מאוד חריפה שהרב כותב שלפעמים לפי הכעס אין יותר תקנה ח"ו, שאלתי היא- באיזה רמה של כעס מדובר שגורם לעקור את הנשמה של האדם? אפילו כעס בלב גורם זאת? או דילמא רק כעס של התפרצות ללא שליטה? ושאלה שניה, האם יתכן שאם אדם נכשל בכעס חמור מאוד, שאכן אין לו יותר תקנה (כלשון הרב)?

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב :

"לגבי השאלה הראשונה באיזה רמה של כעס מדובר וכו', צריך לדעת שענין זה משתנה מאדם לאדם לפי בחינתו ומציאותו, דהיינו שמידת הכעס בכל רמה שיהא, מזיקה ופוגמת. אולם חומרת עונשה ותוצאות הריסותיה משתנה לפי הזמן, מקום ענין ואדם , ועיין שער מאמרי רז"ל על "פרקי אבות" (מהדורת "החיים והשלום" דף יב ע"ד) וזה לשונו "...ובאולי ח"ו אין לו שום תקנה כפי בחינתו ומציאות הכעס, ולכן צריך ליזהר אפילו בשום כעס..." עכ"ל, וכ"ה בעוד דוכתי, לכן אפשר שלאדם אחד לפי בחינתו ומציאותו והעניין שעליו כועס יהיה הזק מועט ברמות נמוכות של כעס, והזק גדול באיבוד שליטה, קורע מלבושיו, שובר כליו וכד', ולעומת זאת לאדם אחר לפי בחינתו ומציאותו יהיה הזק גדול יותר כבר ברמה נמוכה של כעס, ודברים אלו מורכבים מהרבה פרטים סיבות ותנאים, ורבנו האר"י זצוקללה"ה, כוונתו להרחיקנו מכל כעס כפי שהעיד המהרח"ו ז"ל שם שהוכיחו רבנו האר"י, כאשר היה לומד עם אחיו ולא היה לומד כרצונו ובעקבות כך התכעס עליו ע"ש.

לגבי השאלה השניה, אכן לשון הרב קשה, אולם כלל מוסד בידינו ואין עליו חולק שאין דבר העומד בפני התשובה כפי שרבנו האר"י זלה"ה גופיה גילה לנו תיקונו בשורשו בשרה"ק  כנודע ועיין מה שכתבתי בהקדמה לספרי "יסודות קודש בפרדס התשובה" ודו"ק ומ"מ פשיטא דצריך כל טצדקי שבעולם לא לשוב למידה מגונה זו דאז הוי ככלב השב על קיאו כלשון הרב, ובעיקר בעון זה דאיתמר עליה "טורף נפשו באפו".
 
תודה רבה , וכל טוב.

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!