פרשת וישלח

"וירא יעקב מאד ויצר לו..." (בראשית לב, ח)

הנה נאמרו כמה וכמה פירושים מדוע יעקב אבינו ע"ה פחד כפי שהתורה מעידה. והלא פרשה קודמת למדנו שהקב"ה הבטיחו "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". א"כ למה פחד יעקב אבינו?

הגמרא (סנהדרין צח:) תירצה, שיעקב חשש שמע יגרום החטא. דהיינו, שמאז שיעקב אבינו קיבל הבטחה זו כבר עברו עשרים שנה, ושמא באותו זמן חטא יעקב ואיבד זכויותיו. וכן מבואר בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק, שחששו של יעקב אבינו היה משום שלא עסק בכיבוד אביו ואמו באותם שנים ע"ש. וכן ראיתי שחששו היה משום שנשא שתי אחיות בחייהן. ורמז זאת בפסוק "וירא יעקב מאד (כנגד "איש אמו ואביו תיראו") "ויצר לו" (כנגד "ואשה אל אחותה לא תיקח לִצְרׂר", ויקרא יח, יח). ומכאן למדים מוסר גדול ועצום, שאף כאשר ישנה הבטחה, לא פחות ולא יותר אלא מאת השי"ת בכבודו ובעצמו, עדין יש חשש שמא יגרום החטא ולא יתקיים הדבר. כל שכן וקל וחומר כאשר אדם מקבל הבטחה מצדיק וכד', צריך להישמר מאד מאד שלא יגרום החטא והברכה או ההבטחה לא תתקיים, והבן.

ישנו עוד פירוש מופלא מאת הגאון המלבי"ם ז"ל בספרו "התורה והמצווה", שהבוטח בקב"ה ביטחון שלם, אין לו לירא מבשר ודם, והיראה מורה שאין בטחונו כראוי. ולכן כתיב  "וירא יעקב מאד", ומאחר והרגיש על עצמו שהוא מפחד, "ויצר לו", היה לו צר על כך. ומאחר וה' אינו עושה נס למעלה מדרך הטבע רק למי שבוטח עליו בכל ליבו, על כן ניסה לעשות השתדלות והכנות טבעיות וכו' ע"ש (לכן "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות"). ובדרך זה מתפרשת גם תפלתו של יעקב אבינו ע"ה "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו", ומה הסיבה שיש בידו להזיקני? "כי ירא אנכי אותו".

מכאן למדו רבותינו גדולי המוסר שרמת הסיכון שנשקפת לאדם בזמן או במקום סכנה משתנה ונמדדת לפי בטחונו בה'. וכך משתנה חיוב מידת ואופן השתדלותו להינצל מן הסכנה, והשי"ת מנהיג את האדם באופן מדוקדק על-פי מדרגתו, כמאמרם ז"ל (שוח"ט קכא:), "ה' צלך" ע"ש. וכפי שהאריך בסוד זה בספר "נפש החיים" (שער א-ג) ע"ש. וככל שמפחד יותר, חשוף לסכנה יותר. והמליצו על כך "את אשר יגורתי בא". דהיינו, בעבור שיגורתי בא. ולעומת זאת, ככל שמתחזק בטחונו בקב"ה, מבטל סכנות העולם מעליו. וידוע מהסבא מנובהרדוק זצ"ל, שהיה חותם שמו "יוסף יוזל ב.ב", שפירושו "בעל ביטחון", כפי שמעיד עליו ספרו המופלא "מדרגת האדם". ומובא בתחילת הספר מעשה מופלא אודותיו, שפעם בזמן הקידוש של שב"ק, בעודו אוחז בכוס יין המלאה על כל גדותיה, עבר רכב של הקומוניסטים אשר ירו לכל עבר ונפצו שמשות וכו', ובעוד שאחזה הפניקה והבהלה בכל הסובבים, ומהרו להסתתר מתחת השולחנות למסתור, עמד כל העת הסבא מנובהרדוק זצ"ל וידו אוחזת בכוס היין, ולא נע ולא זע עד אשר חלף זעם וקמו האנשים המבוהלים, ונדהמו לראות שאף לא טיפה אחת של יין נשפכה מהכוס.

הרי לנו לאיזו מדרגה עצומה ביד האדם להגיע... והנה דברים אלו צריכים חיזוק גדול בזמנינו, אשר זו היא השמירה האמיתית מכל פגע רע, להתחזק בתו"מ ויראת שמים, להאמין ולבטוח שהקב"ה שומר את אוהביו ויריאיו.

יתן השי"ת חלקנו מעושי רצונו הנאמנים והשלמים. מתפלל ודורש בשלומכם וטובתכם כל הימים,

הצב"י שקד בוהדנה.

תגובות למאמר

הגב למאמר

בלחיצה על פרסם תגובה אני מאשר כי קראתי את התקנון