פרשת דברים

בסיעתא דשמיא

משיעוריו של מורנו ורבנו הרב שקד בוהדנה הי"ו שליט"א

פרשת דברים

הספר המוסר הטוב ביותר

שאלו פעם את האדמו"ר מקוצק זצ"ל, מהו ספר המוסר האהוב עליו ביותר?

השיב להם האדמו"ר זצ"ל- ספר המוסר האהוב עלי ביותר הוא ספר "משנה תורה" [היינו ספר דברים] שכל כולו מלא בתוכחות ומוסרים נפלאים ביותר, שהמתבונן בהם יזכה לחיזוק רב בעבודת ה' יתברך.

ולא לחינם יוצא כל שנה, שאת רוב ספר דברים קוראים בחודש אלול דווקא, שזהו חודש התשובה כידוע, אשר גדול כוחו של ספר דברים לעורר את האדם לתשובה, ודבר בעתו מה טוב.

 

כיצד צריך לדמיין את יצר הרע?

ומדי דברנו בו, באיש אלוקים קדוש, האדמו"ר מקוצק זצ"ל שהיה מגדולי בעלי המוסר והמחשבה, זכור נזכור את מוסרו הנפלא, מוסר קשה ונוקב עד תהום, שפעם אחת אמר לתלמידיו כך- אדם צריך לדמיין את יצר הרע, כדוגמת רוצח עם גרזן, שרודף אחריו להורגו, ומחכה להיסח הדעת הכי קטן, בשביל להוריד לו את הראש !!!

שאלו אחד מתלמידיו, רבנו ! ומה יעשה אדם שלא מצליח לדמיין את היצר הרע עד כדי כך ?

השיבו האדמו"ר זצ"ל- אם אדם לא מצליח לדמיין את היצר הרע כך, סימן שכבר הוריד לו את הראש !!!

 

רמז נפלא בסדר הפרשיות של חומש דברים

יש רמז נפלא לכל סדר הפרשיות של חומש דברים שכתב- רבי חיים זצ"ל אחיו של המהר"ל מפרא"ג זצ"ל, כך- תחילה יש את פרשת 'דברים'- שמשה רבנו אומר תוכחות קשות לעם ישראל, 'ואתחנן'- משה רבנו מתחנן לעם ישראל שישמעו לדברי התוכחה, ומדוע? 'עקב' 'ראה' 'שופטים'- כלומר התבוננו וראו אשר יש שופטים בארץ, וכל אדם העושה דבר אשר לא כדין ענוש יענש!! ומלכותא דשמיא כעין מלכותא דארעא, לכן תנו ליבכם לדברי התוכחה, מכיוון ש'כי תצא'- כאשר תצא מהעולם הזה, 'כי תבוא'- ותבוא לעולם הבא, תצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיך.

'ניצבים'- עכשיו בעולם הזה אתם ניצבים, 'וילך'- אולם 'לא לעולם חוסן' ועתידים אתם ללכת ולצאת מהעולם הזה, לכן- 'האזינו'- לדברי התוכחה, 'וזאת הברכה'- זו תהיה הברכה שלכם בעולם הזה ובעולם הבא.

 

ע"י קיום תרי"ג מצוות כל התוכחות והקללות יתהפכו לברכות

ספר דברים מלא בתוכחות, אומרים המפרשים- כל אדם שזוכה לקיים תרי"ג מצוות יזכה שכל הברכות וכל הקללות שנאמרו בחומש דברים, יתהפכו לו לברכות גדולות ועצומות.

והביא לכך רמז נפלא הרב חיים מיכאל דוב ויסמנדל זצ"ל בעל ספר "תורת חמד" שעוסק בצפונות בתורה, וכמו שהבאנו לעיל במאמר על חג הפורים, את הרמז הנפלא שמצא בתורה על מרדכי ואסתר ע"ש. ובפרשתנו גם כן מצא הרב רמז נפלא לכך שכל המקיים את כל התרי"ג מצוות, כל התוכחות והקללות נהפכים לברכות. אומר הרב כאשר ניקח את האות ב' של "אלה הדברים" ונימנה ממנה תרי"ג אותיות ניגע למילה ר', וכאשר נמשיך ונימנה עוד תרי"ג אותיות נגיע לאות כ', ולאחר מכן נמשיך למנות עוד תרי"ג אותיות נגיע לאות ה' ויוצא המילה- 'ברכה' שכל המקיים תרי"ג מצוות, כל התוכחות והקללות שבספר דברים יהפכו לברכות.

 

כיצד יוכל אדם לקיים כל התרי"ג מצוות?

יש שואלים, כיצד יתכן שאדם אחד יקיים את כל התרי"ג מצוות? הרי יש מצוות השייכים רק לכהנים, ויש ששייכים רק בזמן בית המקדש וכו'...

ומתרצים בזה כמה תרוצים-

 

"ואהבת לרעך כמוך"

א. ע"י מצוות אהבת ישראל, הרי כל עם ישראל ערבים זה לזה, ואם אדם אוהב ישראל כראוי ומקיים מצוות- "ואהבת לרעך כמוך", הרי שנכלל ביחד עם כל ישראל ומשלימים אחד לשני את המצוות החסרים לכל אחד.

וזהו המעשה המובא בגמ' שבת דף לא' ע"א- "מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א''ל גיירני ע''מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו, בא לפני הלל גייריה, אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא, זיל גמור."

ומסביר רבנו האר"י זצוקללה"ה שהרי אדם צריך את כל התרי"ג מצוות כולם, וכל עוד לא קיים כל התרי"ג מצוות, צריך לחזור בגלגול עד אשר ישלים נפשו ויקיים כל התרי"ג מצוות.

ומסביר הרב שזו היתה הכוונה של אותו גוי, שרצה להתגייר, אולם לא רצה לחזור בגלגול, אלא רצה לקיים את כל התרי"ג מצוות על 'רגל אחת' כלומר- בפעם אחת- בגלגול אחד, אולם דבר זה קשה, שהרי יש מצוות, שצריך לעבור כמה גלגולים עד שיזמנו לפניו, כמו כהן, פדיון הבן וכו'..

לכן הלל נתן לו עצה נפלאה לכך והיא 'דעלך סני לחברך לא תעביד' היינו אהבת ישראל- "ואהבת לרעך כמוך", וע"י כך זוכה מדין 'ערבות' שנכלל בכל ישראל, וע"י כך נשלם בכל התרי"ג מצוות.

 

לימוד התרי"ג מצוות והרצון לקיימם    

ב. מרן ה"בן איש חי" זלה"ה כותב, ע"י שאדם לומד את התרי"ג מצוות, ומעורר בקרבו חשק גדול לקיימם, אז אע"פ שיש מצוות שאינו יכול לקיימם, כאשר לומד עליהם ומשתוקק לקיימם, הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה וע"י כך, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים את כל אותם המצוות שלא יכול לקיימם.

וכך מפרשים את מה שאמר יעקב אבינו ע"ה לעשו "עם לבן גרתי" ותרי"ג מצות שמרתי, והלוא יש להקשות כיצד קיים תרי"ג מצות בביתו של לבן שהיה בכלל בחוץ לארץ? אלא שאמר יעקב, "תרי"ג מצות שמרתי" ולא קיימתי, אלא כפי שנאמר "ואביו שמר את הדבר" ופירש רש"י ז"ל "היה ממתין ומצפה מתי יבוא..." והקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה כדאיתא בקידושין דף מ.

 

כל מצווה כוללת כל התרי"ג מצוות

ויש עוד דרך לקיים את כל התרי"ג מצוות, ע"פ מה שכתב רבנו האר"י זצוקללה"ה בכמה מקומות, והובא זאת גם בספר "שערי קדושה", וכן כתב רבנו הרש"ש זלה"ה בספרו הקדוש והטהור "רחובות הנהר" דף יא'- כל מצווה כוללת בתוכה את כל התרי"ג מצוות כולם, והוא כדוגמת הגוף, שכל איבר שבו כולל את כל האברים, וזהו ומה שנקרא היום- D'N'A, שהוא תמצית כל האברים של הגוף, ונמצא בכל הגוף כולו.

נמצא ע"פ דבריהם של רבותינו זצוקללה"ה, שאדם יכול לקיים מצווה אחת בהידור גדול ובחשק רב, וע"י כך, באמת מקיים כל התרי"ג מצוות כולם, שכולם נכללים בה, [ובלבד שכמובן יקיים את כל המצוות שמתאפשר לו לקיים, ורק מה שעל כורחו ולאונסו אינו יכול לקיים, מועילה עצה זו להשלים את שאר המצוות החסרים לו] ובזה זוכה לתיקון נפשו בשלימות ולא יצטרך לחזור בגלגול.

והם הם דברי רבינו הגדול הרמב"ם ז"ל בפירושו על המשניות סוף מסכת מכות על המשנה "רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות..." וזה לשונו הק' "מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כונה מכוונות העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה כמו שבארתי לך, הנה זכה בה לחיי העולם הבא, ועל זה אמר רבי חנניא כי המצוות בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה, ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה... עכ"ל ע"ש, והארכנו בזה עוד במקום אחר.

 

 

 

מעשה נפלא ביותר המסביר היטב את דברי המדרש

איתא במדרש דברים רבה פרשה א' אות ג'- "דָּבָר אַחֵר, אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר משֶׁה, זֶה שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (תהלים נ, כא): "אֵלֶּה עָשִׂיתָ וְהֶחֱרַשְׁתִּי דִּמִּיתָ הֱיוֹת אֶהְיֶה כָמוֹךָ אוֹכִיחֲךָ וְאֶעֶרְכָה לְעֵינֶיךָ":

מַהוּ אֵלֶּה עָשִׂיתָ וְהֶחֱרַשְׁתִּי, אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָן (שמות לב, ד): אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל, עֲשִׂיתֶם בַּמִּדְבָּר וְהֶחֱרַשְׁתִּי לָכֶם, לָמָּה, שֶׁהָיָה משֶׁה מְפַיֵּס עָלַי וְאוֹמֵר לִי (במדבר יד, יט): סְלַח נָא, וְשָׁמַעְתִּי לוֹ. דִּמִּיתָ הֱיוֹת אֶהְיֶה כָמוֹךָ, דִּמִּיתֶם אֶת הַצּוּרָה לְיוֹצְרָהּ, וְאֶת הַנְּטִיעָה לְמִי שֶׁנְּטָעָהּ וכו'"

יש הסבר נפלא למדרש הנ"ל ע"פ מעשה נפלא שהובא בספר- הגדה של פסח הנקרא "שרפי קודש"- היה אברך חסידי אחד בשם רבי נחמן מקידיש, והיה לו חבר אחד שלמד איתו תורה, פעם אחת הגיע רבי נחמן לחבירו ואמר לו שאין לו אמונת חכמים ! הלה התפלא ולא האמין למשמע אוזניו, ושאלו, אתה חברי הטוב חסיד גדול, כיצד יתכן שאין לך אמונת חכמים?

השיבו רבי נחמן, שאינו צריך לאמונת חכמים מכיוון שאצל רבו הקדוש רואים רוח הקודש בעיניים! ואמונה צריך רק מתי שלא רואים אותות ומופתים, אבל אני רואה תמיד אותות ומופתים בגילוי, ומה מקום לאמונת חכמים, כאשר רואים בעיניים?!

התפלא חברו עד למאוד, והשתוקק לנסוע לרבו של רבי נחמן, ויום למחרת שכרו כירכרה ונסעו במשך כמה ימים, באמצע הדרך אמר אותו חבר לרבי נחמן, שהוא יודע על עצמו שעשה עבירות חמורות שאף אדם בעולם לא יודע עליהם, אם כאשר יכנס לרב הרב יוכיח אותו על מעשיו הרעים ויגלה לו חטאיו הרי זה אות ומופת לרוח הקודש של הרב, אבל אם הרב לא יאמר דבר סימן שאין בו ממש, רבי נחמן שמע, ולא דאג, שהרי רבו אכן יודע הכל על האדם ולא יפלא ממנו דבר, והמשיכו בדרכם.

כאשר הגיעו לרב נכנס רבי נחמן בראשונה, ואמר שלום עליכם רבי ומורי! השיבו הרבי, שלום וברכה, ולאחר מכן נכנס חבירו ואמר שלום עליכם רבי ! השיב לו הרבי, שלום וברכה, ויצאו מחדרו של הרבי.

אותו חבר אמר לרבי נחמן, נו הינך רואה שרבך אינו יודע כלל ממעשי, שהרי לא הוכיח אותי כלל, נמצא איפה שאין בו ממש וחבל שטרחתי להגיע עד הנה, מוטב היה שהייתי נשאר בביתי! השיב לו רבי נחמן אולי בכל זאת, תלך להיפרד מהרבי ואז הרב יוכיח אותך, השיבו חבירו שאין רצונו להיפרד מהרבי, אלא רוצה לחזור לביתו, ומיד הלך לקחת כירכרה חזרה לביתו, אולם אמרו לו שעכשיו כבר מאוחר והכירכרה האחרונה כבר יצאה לדרכה, לכן ישאר ללון כאן הלילה ולמחרת ישוב חזרה לביתו. וכך עשה, ובינתיים הלך לבית המדרש, כאשר הגיע לבית המדרש ראה שאותו רבי של חבירו מוסר דרשה לרבים, ואמר לעצמו אם לא זכיתי לשמוע מהרב רוח הקודש, לפחות אשמע קצת דברי תורה, ונכנס, התיישב ושמע לדבריו של הרבי.

כאשר ראהו הרבי, פתח במדרש רבה הנ"ל- "אלה הדברים אשר דיבר משה", זה שאמר הכתוב- "אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה כמוך", והסביר זאת הרבי כך, יש בן אדם שעשה עבירה כזאת וכזאת, ופגם בעולם כזה וכזה, ותיקונו כך וכך, וכו', ועוד עשה עבירה כזאת וכו' ופגם וכו' ותיקונו וכו', והתחיל הרבי לומר את כל העבירות של אותו אדם, אפילו דברים שהוא עצמו שכח אותם, ופירט הרב את כל העולמות שנפגמו ע"י כך, ופירש לו את כל התיקונים שצריך לעשות.

המשיך הרבי ואמר- אבל אותו אדם שעשה כל הנ"ל בא לפני צדיק, ואותו צדיק ראה את כל העבירות שלו, אולם לא רצה לביישו, ובפרט שבא עם עוד אדם, חבר שלו, לא רצה לביישו בפניו, ומכיוון שאותו אדם ראה שהרבי לא הוכיח אותו, אמר- סימן שרב זה אין בו ממש, והוא כשאר כל אדם, אולם הצדיק ראה את כל עוונותיו, ורק לא רצה לביישו לכן שתק, ובמקום שאותו אדם יקח מוסר לעצמו ויעשה וידוי ויתחרט על מעשיו הרעים ויעשה תשובה, שם עלילות דברים על הצדיק שחושב שהצדיק הוא כשאר כל אדם, ולכן כדי שלא ישנה באיולתו ויעשה תשובה על העבר, אין ברירה מאשר לפרט לו את חטאיו ולהוכיחו על פניו.

וזהו פירוש המדרש "אלה הדברים אשר דיבר משה" הוא שאמר הכתוב "אלה עשית והחרשתי דימית היות אהיה כמוך" היינו שמשה רבנו אומר- 'אלה עשית' ראיתי את כל העבירות שעשיתם כולכם, ואעפ"כ 'והחרשתי' מכיוון שלא רציתי לבייש אותכם, וקיוויתי שתעשו תשובה מעצמכם, אולם אתם ראיתם זאת לרעה 'דימית היות אהיה כמוך' שחשבתם שאני כשאר כל אדם ואיני רואה מעשיכם הרעים, "אוכיחך ואערכה לעיניך" לכן אין לי ברירה אלא להוכיח אותכם בצורה מפורשת "אלה הדברים אשר דיבר משה וגו'"

ויהי רצון שנזכה לעשות תשובה שלימה מעצמנו ומרצוננו, מבלי שנצטרך לגורמים חיצוניים שיעוררו אותנו לתשובה, אלא שינבע מתוכנו, מעומק ליבנו ונזכה לגאולה שלימה, לראות בגילוי כבוד מלכות שמיים במהרה אמן כן יהי רצון.      

 

 

תגובות למאמר

 • 1

  שדדב

  מאת: שדבשד
  09-07-2019 - 11:16

  הגב

  שדשדב

הגב למאמר

בלחיצה על פרסם תגובה אני מאשר כי קראתי את התקנון